Đại số Tuyến tính 2 gồm 4 chương:
- Chương 1: Giá trị riêng - Vector riêng - Dạng chuẩn tắc Jordan
- Chương 2: Dạng song tuyến tính - dạng toàn phương
- Chương 3: Không gian Euclide
- Chương 4: Không gian Unita
Số tín chỉ: 3 chỉ
Số tiết: 45 tiết
Điểm thường xuyên: 40%
Điềm thi kết thúc học phần: 60%